7528 Main St. East., Radium Hot Springs, BC, V0A 1M0